FAQ

Frågor om framtiden
Framtidens Backaplan engagerar. Det märker vi inte minst på alla frågor vi får från en nyfiken allmänhet. Här har vi samlat några sådana. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen med din egen.

Övergripande

Vad ska hända här?
Framtidens Backaplan är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt och ett viktigt bidrag till utvecklingen av staden Göteborg. Framtidens Backaplan utformas för att bli en attraktiv plats att bo, arbeta och besöka – en kraftfull stadsdel med 7 000 nya bostäder, service, skolor, kontor, cityhandel, kulturhus, nöje, hotell, restauranger, gröna parker med mera.
Varför byggs Framtidens Backaplan?
Göteborg växer, det behövs nya platser för arbete, skola, umgänge och inte minst är behovet av bostäder stort. Backaplan har länge varit en plats för handel men det finns också plats för mycket mer av allt som staden behöver. Läget är fantastiskt och området har enorm potential att bli en attraktiv blandstad som är aktiv ”dygnets alla timmar”. En naturlig del och förlängning av Göteborgs centrum där stadskärnan nu växer över älven och skapar en ny och levande stadsdel.
Vilka bygger Framtidens Backaplan?
Vi som bygger Framtidens Backaplan är Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder Riksbyggen och KF Fastigheter.
Man har pratat länge om att utveckla Backaplan; Hur ser tidplanen ut?
I maj 2022 sattes spaden i marken för den första delen av Framtidens Backaplan och redan 2025 ska de första hyresrätterna och nya kommersiella lokalerna stå klara. Framtidens Backaplan är ett stort stadsutvecklingsprojekt som växer fram under många år. Stadsdelen omvandlas och utvecklas bit för bit i flera olika etapper. Målet är att omvandlingen i stort ska vara klar 2040.
Kommer det att finnas parker?
Flera stycken! Framtidens Backaplan byggs som en grön stadsdel, där ambitionen är att det ska finnas träd på varenda gata. Förutom flera gröna stråk blir det också tre kvartersparker och en stadsdelspark – var och en med sin unika särprägel.
Varför renoverar man inte bara?
Vi ser en potential och ett behov av att skapa en ny levande stadsdel där vi kan ge utrymme för framtida behov. Backaplan har länge varit en viktig handelsplats och kommer att vara det även framledes, men framtidens Backaplan kommer också att erbjuda mycket mer. Framtidens Backaplan ska bli en ny och kraftfull stadsdel där människor kan bo, verka och leva – ett viktigt bidrag till utvecklingen av Göteborg.
Vilket område är det som avses med Framtidens Backaplan?
Projektet Framtidens Backaplan avser det område som sträcker sig från Kvillebäcken i väst till Brunnsbo i öst och från Lundbyleden i söder till Norra Deltavägen i norr.
Det är det området som tillsammans utvecklas av Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter.
Ni pratar mycket om kraft – vad menas med det?
Ja – kraft är verkligen ett ord som beskriver Framtidens Backaplan. Allt från den gemensamma kraftsamling som aktörerna och fastighetsägarna bakom satsningen gör, till drivkraften hos entreprenörerna och företagen som kommer att verka i stadsdelen. Framtidens Backaplan kommer att ha många starka kvaliteter som bidrar till områdets attraktionskraft och vi vill skapa en stadsdel som lyfter fram kraften i alla de som lever och bor där.

Bo

Ska jag behöva flytta?
Nej, inga befintliga bostäder kommer att försvinna. Där Framtidens Backaplan växer fram finns idag inga bostäder, däremot kommer vi att tillföra omkring 7 000 nya bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. Det innebär att fler personer kommer att bo på Backaplan – en bra förutsättning för att skapa en levande stadsdel.
Ni säger 7 000 nya bostäder – är det inklusive de som finns i Kvillebäcken?
Nej, det är 7 000 bostäder utöver de som redan finns i Kvillebäcken.
Hur jobbar ni med hållbarhet?
Hållbarhetsfrågan är en ledstjärna för oss. Vi implementerar ett hållbarhetstänk i allt från hur vi väljer material i grundpålarna till vad vi planerar för utbud i stadsdelen. Ambitionen är att bygga en stadsdel som tar hänsyn till FN:s hållbarhetsmål i termer om såväl klimat och mobilitet som social hållbarhet. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här: framtidensbackaplan.se/hallbarhet
Vad blir det för boendeformer och storlekar?
Framtidens Backaplan kommer att omfatta hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar. Stadsdelen kommer att växa fram i etapper varpå fördelningen kommer att fastställas.
Vem ska bo och ha råd att bo här?
Behovet av bostäder är stort i Göteborg och i Framtidens Backaplan byggs bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar för alla typer av hushåll. Vad hyror och bostadspriser kommer att bli är för tidigt att säga, men de kommer att vara i linje med den allmänna prissättningen.
Kommer det att finns seniorboenden?
Ja, planerna inkluderar även nya seniorboenden.

Verka

Hur länge får jag ha kvar min butik?
Den nya stadsdelen kommer att växa fram under många år och i etapper. Hur avtalet ser ut för respektive näringsidkare är ett avtal mellan dem och fastighetsägaren. Vi hänvisar dig till din hyresvärd. Som det ser ut nu kommer handeln pågå som vanligt fram tills att första etappen står klar (ca 2025). I Framtidens Backaplan finns plats för fler entreprenörer, näringsidkare och företag som vill vara del av den nya moderna stadsdelen och bidra till dess dragningskraft. Stadsdelen kommer erbjuda allt från internationella kedjor till lokala världsmästare som är unika för just Backaplan.
Vad gör ni för att underlätta för verksamheterna som redan finns på Backaplan?
Backaplan är en viktig handelsplats som ska leva under hela byggtiden. Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar vi för att minimera störningar och underlätta framkomligheten i området. Logistikplaneringen i ett sådant här projekt är A och O viket gör att vi lägger ner enormt mycket resurser för att förändra så smidigt som möjligt
Vilken typ av arbetsplatser kommer finnas på Framtidens Backaplan?
Det kommer att finnas plats för många olika typer av verksamheter, allt från kontor och co-working till kommers och olika typer av service, hotell och restauranger.

Leva

Kommer kulturen att få plats i den nya stadsdelen?
Ja, absolut, bland annat planeras det för ett kulturhus och en biograf. Tanken är att kulturhuset ska ägas av staden.
Kommer det byggas skolor?
Ja, i nuläget planeras det för tre skolor för olika åldrar.
Ni pratar om olika typer av service – vad menas?
Utöver nya skolor planeras också för seniorboende, en vårdcentral och en större idrottshall.
Kommer det finnas hotell?
Ja, det planeras i nuläget för hotell i området.
Ska ni bygga ännu ett stort köpcentrum?
Nej, Framtidens Backaplan kommer inte innehålla ett klassiskt köpcentrum. Det kommer att bli en ny modern och kraftfull stadsdel med nya bostäder, service, skolor, kontor, cityhandel, kultur, nöje, hotell, restauranger, gröna parker – allt paketerat i ett levande handelskvarter med en stor butiksmix. Målet är att Framtidens Backaplan ska bli en naturlig del och förlängning och utveckling av Göteborgs stadskärna och en stadsdel som lever under dygnets alla timmar.
Hur många butiker blir det och hur blir utbudet?
Exakt vilka butiker, restauranger och verksamheter som kommer att finns i Framtidens Backaplan är för tidigt att säga. Det vi vet är att det kommer att vara ett stort och brett utbud som tilltalar många – precis som idag fast ännu bättre.
Blir det butiker även i husens bottenvåningar?
För att få en attraktiv blandstad som lever dygnets alla timmar kommer stora delar av bostadskvarteren att utformas med olika typer av lokaler i markplan. Det kan handla om café och restauranger, närservice, frisörer, tatuerare eller butiker.

Hållbarhet

På vilka sätt underlättas det för ett liv med lågt klimatavtryck i Framtidens Backaplan?
Den nya stadsdelen innehåller allt du behöver för att leva, verka och bo. Det, kombinerat med tillgången till bra kollektivtrafik, gör det lätt att leva bilfritt. Byggnaderna kommer att vara energieffektiva och inbyggt material kommer analyseras för att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt.
Är det klimatklokt att bygga så nära vattnet?
Områdets detaljplaner tas fram med hänsyn tagen till framtida högre havsnivåer såväl som kraftigare skyfall. Det innebär dels att marknivån höjs vid den nya bebyggelsen, dels att parkerna planeras för att kunna avleda och magasinera vatten vid skyfall.
På vilka sätt främjas social hållbarhet i den nya stadsdelen?
Framtidens Backaplan kommer att bli en stadsdel för alla, vare sig man bor, arbetar eller besöker stadsdelen. Stort fokus har lagts på att skapa naturliga mötesplatser där alla är välkomna och som underlättar för ett hälsosamt stadsliv.
Hur tar projektet hänsyn till den biologiska mångfalden?
Genom att omvandla stora asfalterade ytor till grön blandstad där gröna parker och innergårdar bildar korridorer för insekter och andra arter. Området kring Kvillebäcken breddas för att ge större plats och bättre skydd åt ekosystemet där.
Var hittar jag förstudier och andra dokument som rör hållbarhet i Framtidens Backaplan?

Göteborg Stads webb hittar du flera förarbeten som rör projektets miljöpåverkan och miljömässiga förutsättningar.

Kommunikation och mobilitet

Vilka parkeringsmöjligheter kommer att finnas i framtiden?
Det kommer finnas goda möjligheter att leva bilfritt i Framtidens Backaplan, men givetvis finns det tillfällen när man vill ha eller behöver sin bil. Därför kommer det att finnas välplanerade parkeringshus och p-platser som underlättar även för livet med bil.
Idag är det långt mellan många butiker – hur blir de framtida avstånden?
Det ska vara bekvämt att leva och bo i Framtidens Backaplan. Nära till allt och enkelt att ta sig fram till fots, cykel, med kollektivtrafik och andra mer hållbara transportslag som hör till modern innerstadsmobilitet. Alternativen till bil blir många. Vi bygger även för en sammanhållen stadsdel, med handel i bottenplan. Detta bidrar till att avstånden inte upplevs som lika långa.
Hur blir det med kollektivtrafik till och i området?
Hjalmar Brantingsplatsen kommer fortsatt att vara en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Det kommer även att uppföras nya busshållplatser i stadsdelen och det planeras för spårvagn på Backavägen och en tågpendelstation i Brunnsbo. Även den nya tågknutpunkten i Backa underlättar avsevärt för boende och besökare.

Trygghet

Vad och när ska ni göra något åt tryggheten?
Framtidens Backaplan byggs för att bli en attraktiv blandstad som lever ”dygnets alla timmar” tack vare blandningen av bostäder, service, skolor, kontor, cityhandel, kultur, nöje, restauranger, grönytor med mera. Genom modern stadsbyggnad, kvaliteter och utbud som har dragningskraft till området skapas liv och rörelse som bidrar till trygghet och trivsel. Säkerhet, trygghet och trivsel är ett av våra huvudfokus.