För att bygga en helt ny stadsdel på 2020-talet krävs höga hållbarhetsambitioner. Framtidens Backaplan utvecklas i en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Framtiden är ett viktigt ledord för Framtidens Backaplan, precis som namnet antyder. Här ska den pulserande stadsdelen inte bara vara tillgänglig för de som flyttar in under 2025, utan det här ska bli en plats för Göteborgare att leva, verka och bo i – i åratal framöver.

”Vi ska driva på omställningen mot en hållbar utveckling av Backaplan och tar tillsammans med staden vårt ansvar för att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer.”

– Fastighetsägarnas avsiktsförklaring

Framtidens Backaplan är en del av utvecklingen av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Grunden i vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i deras hållbarhetsmål, samtidigt som vi tar hänsyn till områdets unika kvaliteter. Tillsammans bildar det en balans av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att utveckla en ny stadsdel kräver en förståelse om att dessa tre påverkar varandra. Det tillsammans med att möta de klimatrelaterade utmaningar som vi ser idag och i framtiden är avgörande för att uppfylla ambitionerna om en hållbar utveckling av Framtidens Backaplan.

Visionsbild över Framtidens Backaplan.

Visionsbild över Framtidens Backaplan.

Ekologisk hållbarhet

Utvecklingen av Framtidens Backaplan ska bidra till att minimera utsläppen av koldioxid från områdets byggnader och anläggningar. Detta genom en låg resursanvändning, en hög energieffektivitet och en tydlig prioritering mot förnybara resurser. Redan i dagsläget kan du se fysiska exempel på detta ute på byggarbetsplatsen, så som ett återbrukat tegel som sparar 210 ton koldioxid. Utvecklingen ska även anpassas för framtidens förändrade klimatförändringar, så som stigande vattennivåer och ökade temperaturer.

Social hållbarhet

Målet med Framtidens Backaplan är att skapa en socialt blandad stad för att stärka områdets sociala och kulturella mångfald. Platsens historia och den kulturmiljö som finns idag är en viktig utgångspunkt i skapandet av nya bostäder, arbetsplatser, service, kultur och rekreation. Utbudet kommer att attrahera en blandning av människor, vilket bidrar till en trygg och inkluderande miljö. För att nå detta mål planerar vi exempelvis för ett nytt kulturhus på cirka 4000 kvadratmetrar.

Ekonomisk hållbarhet

För att kunna realisera ett projekt som Framtidens Backaplan krävs en ekonomisk hållbarhet. Exploateringsgrad, bostadspriser, tillskapandet av nya arbetsplatser och verksamheter är några aspekter som är beroende av den ekonomiska hållbarheten, samtidigt som den också ska understödja andra sociala och ekologiska värden. Ett konkret exempel på detta är att de två första byggnaderna som byggs just nu kommer att ha ett självförsörjande energisystem via en så kallad geosolanläggning. Något som är unikt bland liknande projekt.

 

Genom att balansera dessa tre strävar vi efter att hålla en hållbar stadsutveckling när den nya stadsdelen växer fram.

 

Vill du läsa mer om hållbarheten i Framtidens Backaplan? Besök vår hållbarhetssida!